VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: KREATIV GA spol. s r. o.

Názov zákazky: Marketingové služby a výroba relácií

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb na prenájom billboardov, tlač a roznos letákov a na výrobu televíznej relácie "Krížom-krážom Galantsko-Šalianskym regiónom".

Zákazka sa delí na dve časti - marketingové služby a výroba relácie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/381-699b5ef8d4/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 2.7.2020, 14:00 hod.