VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: KREATIV GA spol. s r. o.

Názov zákazky: Obstaranie technického vybavenia na zabezpečenie vysielania

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie technického vybavenia na zabezpečenie vysielania podľa požadovanej technickej špecifikácie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/390-62d78374e2/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 31. 7. 2020, 10:00 hod.