MERANIE OVZDUŠIA NA ŠKOLE

17. 01. 2023
Znečistenie ovzdušia je hlavnou environmentálnou témou, ktorou sa zaoberajú nielen odborníci, ale aj deti na školách. Galantské gymnázium bolo vybrané ako jedno spomedzi 6-tich škôl v Trnavskom kraji, v ktorom budú nainštalované merače ovzdušia. Cieľom projektu s názvom LIFE IP je zistiť, ako je znečistené ovzdušie v okolí školy a šíriť osvetu medzi mladými ľuďmi.