DANE IDÚ HORE

15. 11. 2019
V Seredi sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva počas ktorého sa rokovalo o návrhu všeobecného záväzného nariadenia mesta Sereď o miestnej dani z nehnuteľností. Po búrlivom rokovaní poslanci nakoniec toto VZN schválili.